fbpx
Overgangsconsulent Noord-Holland

Privacy verklaring

Uitgangspunt

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Overgangsconsulent Noord-Holland. Het is uitgangspunt is dat uw privacy gerespecteerd en beschermt wordt. U kunt erop vertrouwen dat er veilig en zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Voor het uitvoeren van een goed consult is het noodzakelijk dat er een dossier aanlegt wordt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Vanuit de Beroepscode van Verpleegkundige en Verzorgenden en BIG registratie heb ik een beroepsgeheim.

Welke persoonsgegevens verwerk ik, waarvoor gebruik ik ze en hoe kom ik eraan?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw dossier bevat uw ‘gewone’ persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres, leeftijd. Echter bevat het ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de uitgevoerde consulten. Soms ben ik verplicht uw burgerservicenummer te gebruiken. Deze gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC). Daarnaast leg ik deze gegevens schriftelijk vast in een papieren dossier. Dit dossier is opgeslagen in een afgesloten kast. U kunt als cliënt dit dossier inzien.

In veel gevallen krijg ik de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld als u een afspraak maakt, een formulier invult of informatie geeft in een (telefoon)gesprek of e-mailcontact. Overgangsconsulent Noord-Holland maakt gebruik van een beveiligd computersysteem. Indien ik cliënten mail zal ik dit doen via een beveiligd communicatie systeem.

Een enkele keer kan het voorkomen dat Overgangsconsulent Noord-Holland persoonsgegevens van derden ontvangt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een doorverwijzing, dit zal dan vooraf met u overlegd zijn. Indien nodig neem ik, in overleg met en na toestemming van u als cliënt, contact op met de huisarts of een andere medische behandelaar. Deze toestemming wordt bevestigd door u als cliënt met een handtekening op een daarvoor speciaal opgesteld formulier.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor geanonimiseerd onderzoek. Uw gegevens zijn dan NIET naar u herleidbaar.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat er voor u een factuur opgesteld kan worden.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

Ik deel uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor een wettelijke verplichting of mijn taak. Het verstrekken van uw persoonsgegevens doe ik zoveel mogelijk in overleg met u en met uw toestemming. Als u toestemming hebt gegeven, kunt u die ook weer intrekken. Overgangsconsulent Noord-Holland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC). Er zijn afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op welke gronden verwerk ik uw persoonsgegevens?

Ik mag uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. De wet bepaalt dat ik daarvoor een ‘grondslag’ moet hebben. Uw gegevens gebruik ik alleen om één of meer van de volgende redenen:

 • Toestemming : Soms moeten we u uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Daarbij moet het duidelijk zijn welke gegevens wij willen en wat we er mee doen. Als u toestemming hebt gegeven, kun u deze ook altijd weer intrekken.

Soms mogen wij uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming. Dit mag dan op basis van één of meer van de grondslagen die we hierna noemen.

 • Overeenkomst : Om onze diensten aan u goed uit te voeren hebben we uw persoonsgegevens nodig.
 • Wettelijke verplichting : In de wet staan regels waar ik mij als organisatie aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat ik, als het gaat om gezondheidszorg, een medisch dossier moeten bijhouden. De wet zegt in sommige gevallen ook dat wij persoonsgegevens moeten of mogen delen.
 • Vitaal belang : Een organisatie mag persoonsgegevens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van vitale belangen. Er wordt gesproken over een vitaal belang als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid en er geen toestemming gevraagd kan worden aan die persoon. Bijvoorbeeld wanneer er een acuut gevaar dreigt, maar iemand niet aanspreekbaar (bewusteloos) of mentaal niet in staat is om toestemming te geven.
 • Algemeen belang : Het uitoefenen van een publieke taak voor het algemeen belang of openbaar gezag, is een grondslag om gegevens te mogen verwerken. Het gaat hierbij om wettelijke taken. De verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn om de publieke taak goed te kunnen vervullen.
 • Gerechtvaardigd belang : Er is sprake van gerechtvaardigd belang wanneer een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld het voeren van een personeelsadministratie. Hierbij wordt er dan een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de betrokkenen. Weegt de inbreuk op de privacy van de betrokkene op tegen de belangen van de organisatie? Het is in ieder geval altijd belangrijk om maatregelen te treffen die het minst nadelig zijn voor de betrokkene persoon.

Hoe beveiligt Overgangsconsulent Noord-Holland uw persoonsgegevens?

Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Zo wordt uw papieren dossier opgeslagen in een afgesloten kast. En maak ik gebruik van een beveiligde netwerkverbinding en verstuur ik e-mails via een beveiligde verbinding.

U kunt ook helpen. U kunt ons mailen met vragen of suggesties over de bescherming van uw persoonsgegevens via info@overgangsconsulentnoordholland.nl

Let zelf ook op de veiligheid van uw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is. Let erop dat uw eigen apparatuur computer of smartphone veilig genoeg is om persoonsgegevens te ontvangen en te verzenden. Overgangsconsulent Noord-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Overgangsconsulent Noord-Holland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@overgangsconsulentnoordholland.nl

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan u. Soms staan er in wetten bewaartermijnen. Dan bewaart Overgangsconsulent Noord-Holland persoonsgegevens zo lang als de wet voorschrijft. Conform eisen moet ik een dossier 15 jaar bewaren.

Het kan zijn dat ik te maken krijg met een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, dien ik gegevens hierover te bewaren.

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie:
  Ik ben verplicht u te informeren welke gegevens ik gebruik en met welk doel.
 • Recht op inzage:
  u kunt mij vragen of ik persoonsgegevens van u heb vastgelegd en zo ja, welke. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@overgangsconsulentnoordholland.nl. Overgangsconsulent Noord-Holland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Recht op rectificatie:
  u kunt Overgangsconsulent Noord-Holland vragen uw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn. U kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op vergetelheid:
  in een aantal gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moet ik op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren.
 • Recht op bezwaar:
  u heeft het recht om – bijzondere persoonlijke redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Overgangsconsulent Noord-Holland zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit):
  u kunt mij vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van u, zodat u deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die ik met uw toestemming verwerk óf om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  u heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:
  • u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • ik ten onrechte gebruik maak van uw persoonsgegevens;
  • ik de persoonsgegevens van u wil vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar u ze nog nodig heeft.

Wilt u gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek aan info@overgangsconsulentnoordholland.nl

Wilt U de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken? Bespreek dat met mij of stuur een e-mail aan info@overgangsconsulentnoordholland.nl .

Nieuwsbrieven (mailings)

Overgangsconsulent Noord-Holland kan verschillende nieuwsbrieven sturen in de vorm van een mailing naar geïnteresseerden. Ik verstuur nieuwsbrieven alleen aan bestaande contacten en aan personen die daarvoor toestemming geven bij aanmelding. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om de gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies op Overgangsconsulent Noord-Holland website

Op de website van Overgangsconsulent Noord-Holland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Overgangsconsulent Noord-Holland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 • Functionele en analytische cookies
  Als u onze website overgangsconsulentnoordholland.nl bezoekt, worden er één of meer cookies op uw computer, tablet of smartphone gezet. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies worden er altijd geplaatst. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak.
 • Nuttige cookies
  Deze worden op onze websites gebruikt en zijn niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig.
 • Tracking cookies 
  Er wordt gebruik gemaakt van Facebookpixel op de gehele website. Hiermee kunnen we Facebookadvertenties optimaliseren. U krijgt als gebruiker van de website een melding of u deze cookie wilt accepteren. Pas na acceptie van de cookie wordt de pixel actief. 
 • Google Analytics
  Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Zo kan de website actueel gehouden worden en verbeterd. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen niet naar u of uw IP adres zijn te herleiden. Ook wordt er geen informatie met Google of andere partijen gedeeld. Overgangsconsulent Noord-Holland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Overgangsconsulent Noord-Holland heeft Google geen toestemming gegeven om via Overgangsconsulent Noord-Holland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Wat u zelf kunt doen
  U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder opgeslagen cookies via uw browser verwijderen.

Eindverantwoordelijkheid

De eigenaar van Overgangsconsulent Noord-Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bereikbaarheid

Overgangsconsulent Noord-Holland
Bezoekadres: Zuidgouw 45, 1645 PA, Ursem
Telefoonnummer : 06 -23502368
E-mail : info@overgangsconsulentnoordholland.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80736793

Voor vragen over privacy en contact

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Overgangsconsulent Noord-Holland of u bent het niet eens met de manier waarop ik omga met uw persoonsgegevens dan kunt u een mail sturen naar info@overgangsconsulentnoordholland.nl . U kunt ook bellen naar Shirley Dinkgreve, 06-23502368.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen en dat u vindt dat uw persoonsgegevens verwerkt zijn in strijd met de privacywet. Meer informatie kunt u vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid . Hier kunt u eventueel ook een klacht indienen.

Wijzigingen

Ik blijf mijn diensten ontwikkelen en verbeteren. Daarom kan ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Versie 1 vastgelegd op 14 januari 2021 te Ursem